www.calmejane.pro

English
Deutsch
Nederlands
Español
中文ENGLISH

Calmejane
, contemporary French painter, representational and landscape artist.
Painting on nature and art drawing. Contemporary oil painting on canvas.
Landscape of Provence, Brittany, Auvergne, Corsica, Paris.
Exhibition, Gallery of Fine Arts in France, international exhibition.

Introduction


Calméjane, contemporary French painter, born in 1956 near Paris.
Expressionist representational landscape and contemporary impressionist.
Calméjane studied fine arts in Nantes and Paris. Produces his works of art purely on the fly, grinds his pigments and coats his paintings


Comments


“... I am happy and proud of you because you are continuing the chain of honest painters who set themselves in front of nature, admire it and try their best to find an equivalence that conveys this emotion of Beauty.
You are making progress and flourishing…” - Jean Arène (painter from the Provençal school).

“There is a beautiful harmony between you and your paintings, a delicate force and a strong sensibility... Your paintings touch me deeply… If there are no "vibrations" between the artist and his work, I will not feel any emotion...” - Isabelle Desternes (Illustrator).

“Yves Calméjane, who has been working since 1970, grinds his pigments and coats his paintings not only to represent vigour, with warmth, but also his Green Provence, with softness and poetry; the easel well set amongst multicoloured flowers” - The Bourbonnais Arts

“You have an exquisite painting and a very beautiful palette. I fondly remember your deep ochre terrains, warm and sweet, your secret valleys and your trunks full of strength and vigour.” - Renard (painter).

“If there were words to describe Yves Calméjane's painting, those would be "under a spell"… A contemporary artist, his patterns are reproduced as snapshots, personal favourites as he loves to call them… He sets his eyes on the locations and the sceneries and the magic takes effect, with the brush working along with the palette to recreate an unveiled nature through his own prism. A language of emotion, a wise dialectic between Nature and Culture.” - Olivier Barbet (Var matin).

“It is rare to see as much quality of freshness as an authentic vigour in the landscapes of our modern day artists… Calméjane belongs to this school of representative artists who work relentlessly at the drawings and produce their works purely on the fly, always trying to capture a light or an atmosphere and rouse them with sobriety and emotion.” - Litschig (painter).

 

English site : www.calmejane.proGERMAN

Calméjane
, aktueller französischer Künstler und Maler – gegenständlicher Künstler und Landschaftsmaler. Naturgetreue Werke und Kunstbilder. Zeitgenössisches Ölgemälde auf Leinwand. Landschaften: Provence, Bretagne, Auvergne, Korsika, Paris. Ausstellungen, plastische Kunstgalerie in Frankreich, internationale Messen.

Präsentation


Calméjane
, aktueller französischer Künstler und Maler.
Zeitgenössischer expressionistischer und impressionistischer Landschaftsmaler und gegenständlicher Künstler.
Malt seine Bilder ausschließlich direkt vor dem Motiv, reibt seine Pigmente an und verteilt sie auf der Leinwand.


Kommentare


„Ich bin stolz auf Dich und zufrieden, weil Du die Tradition jener ehrbaren Maler fortführst, die sich direkt in die Natur begeben, sie bewundern und aus tiefstem Herzen versuchen, ein Abbild zu schaffen, das dieses Gefühl der Schönheit angemessen vermittelt. Du machst Fortschritte und wächst ...“ – Jean Arène (Maler der provenzalischen Schule)

„Es gibt eine wunderbare Harmonie zwischen Ihnen und Ihren Bildern, eine fragile Kraft und eine machtvolle Sensibilität ... Ihre Bilder berühren mich in meinem Innersten ... Wenn es keine „Schwingungen“ zwischen dem Künstler und seiner Arbeit gäbe, würde ich keinerlei Emotionen verspüren ...“ – Isabelle Desternes (Illustratorin)

„Yves CALMÉJANE, der seit 1970 als Künstler arbeitet, reibt seine Pigmente an und verteilt sie auf der Leinwand, um mit Wärme und Kraft, aber auch mit Sanftheit und Poesie seine grüne Provence nachzubilden, und stellt seine Staffelei dazu mitten in einem bunten Blumenmeer auf.“ – Les Arts Bourbonnais
„Ihre Bilder und Ihre Palette sind voller Schönheit. Ich erinnere mich gern an Ihre tiefbraune, warme und weiche Erde, Ihre verborgenen Täler und Ihre Bäume, die voller Kraft und Saft stecken.“
C. Renard (Maler)

„Wenn es Worte gäbe, um die Malerei von Yves Calméjane zu beschreiben, dann würde es der Ausdruck „sous le charme“ – zauberhaft – am besten treffen. Er ist ein Maler des unmittelbaren Augenblicks und gibt seine Impressionen wie Momentaufnahmen wieder, an die man sofort sein Herz verliert, wie er selbst gern sagt... Sobald sich sein Blick auf Orte und Landschaften legt, beginnt die Magie zu wirken, und Pinsel und Palette werden eins, und mit Hilfe seines ganz eigenen Farbprismas die Natur so nachzubilden, als würde sie sich ganz neu offenbaren. Er steht für eine Sprache voller Emotionen, für eine kluge Dialektik zwischen Natur und Kultur.“ Olivier Barbet (Var matin)

„Selten sieht man in den Landschaften unserer zeitgenössischen Künstler so eine Frische und so eine authentische Kraft... Yves Calméjane gehört zu jener Schule der gegenständlichen Maler, die unermüdlich an ihren Bildern arbeiten und ihre Werke ausschließlich direkt vor dem Motiv entstehen lassen, wobei sie stets danach streben, ein bestimmtes Licht oder eine bestimmte Atmosphäre einzufangen und sie sachlich und doch gefühlvoll zum Schwingen zu bringen.“ – Litschig (Malerin)

German Internetseite : www.calmejane.proDUTCH

Calméjane is een hedendaagse Franse kunstschilder, hij is een figuratief schilder en landschapsschilder. Naturgetreue Werke und Kunstbilder. Zeitgenössisches Ölgemälde auf Leinwand. Landschaften: Provence, Bretagne, Auvergne, Korsika, Paris. Ausstellungen, plastische Kunstgalerie in Frankreich, internationale Messen.

Voorstelling


Calméjane is een hedendaagse Franse kunstschilder.
Hij is een eigentijds figuratief expressionistisch en impressionistisch landschapsschilder. Yves Calméjane is een hedendaagse Franse kunstschilder. Hij is een eigentijds figuratief expressionistisch en impressionistisch landschapsschilder. Hij schildert in de natuur, wrijft zijn pigmenten uit en plamuurt zijn doeken.


Commentaar


" ... Ik ben trots op jou en blij dat je de traditie voortzet van de echte schilders die in de natuur gaan staan, haar bewonderen en met gans hun hart de emotie van schoonheid proberen weer te geven.
Je wordt beter en groeit... " - Jean Arène (schilder van de Provençaalse school)

" ... Ik ben trots op jou en blij dat je de traditie voortzet van de echte schilders die in de natuur gaan staan, haar bewonderen en met gans hun hart de emotie van schoonheid proberen weer te geven.
Je wordt beter en groeit... " - Jean Arène (schilder van de Provençaalse school)
"Er is een mooie harmonie tussen u en uw schilderijen, een breekbare kracht en een sterke gevoeligheid...Uw schilderijen raken mij diep...Als er geen "vibraties" waren tussen de artiest en zijn werk, dan zou ik geen enkele emotie voelen..." - Isabelle Desternes (Illustrator)

"Yves CALMÉJANE, die sinds 1970 actief is, wrijft zijn pigmenten uit en plamuurt zijn doeken om met vuur en kracht, maar ook met zachtheid en poëzie zijn groene Provence weer te geven, met zijn schildersezel opgesteld tussen bloemen in alle kleuren." - Les Arts Bourbonnais
"U maakt mooie schilderijen en hebt een zeer mooi kleurenpalet. Ik heb goede herinneringen aan uw diep okerkleurige streek, vurig en zacht, uw verborgen valleien, uw bomen vol kracht en temperament." - Renard (schilder)

"Als ik het werk van Yves Calméjane in enkele woorden zou moeten beschrijven, zou ik zeggen "in de ban"... Hij is de schilder van "het onmiddellijke beeld", zijn indrukken worden weergegeven als momentopnames, of zoals hij het zelf zegt als opwellingen van geestdrift...Zijn blik rust op plekjes, landschappen, en er gebeurt iets magisch, zijn penseel wordt één met het palet en geeft de natuur weer die zich openbaart. Een taal van emotie, een wijze dialectiek tussen Natuur en Cultuur." - Olivier Barbet (Var matin)

"Het gebeurt zelden dat men zoveel frisse en authentieke kracht van hoge kwaliteit ziet in de landschappen van onze hedendaagse schilders... Calméjane behoort tot deze school van figuratieve schilders die onvermoeibaar werken aan hun tekeningen en alleen schilderen in de natuur, waarbij ze altijd op zoek zijn naar een licht of een sfeer om weer te geven en te laten trillen met eenvoud en emotie."- Litschig (schilderes)

Dutch site : www.calmejane.pro


SPANISH

Calméjane artista y pintor francés actual, figurativo y paisajista. Pintura sobre la naturaleza y dibujo artístico. Cuadro contemporáneo, óleo sobre lienzo. Paisaje de la Provenza, Bretaña, Auvernia, Córcega, París. Exposición, Galería de artes plásticas en Francia, salón internacional.

Presentación


Calméjane artista y pintor francés actual. Paisajista figurativo expresionista e impresionista contemporáneo. Realiza sus obras sobre el terreno, tritura los pigmentos y los aplica en el lienzo.

 


Comentarios


"... Me siento muy orgulloso de ti y contento porque perpetúas la cadena de pintores honestos que se plantan delante de la naturaleza, la admiran y buscan de todo corazón encontrar un equivalente que pueda expresar esta emoción de Belleza. Lo tuyo es avance y crecimiento..." - Jean Arène (pintor de la escuela provenzal)

"Existe una bella harmonía entre usted y sus pinturas, una fuerza frágil y una sensibilidad potente... Sus obras me llegan a lo más profundo... Si no existiera una 'vibración' entre el artista y su trabajo, yo no sentiría ninguna emoción..." - Isabelle Desternes (Ilustradora)

"Yves CALMÉJANE, que trabaja desde 1970, tritura sus pigmentos y los aplica en el lienzo para representar con toda la calidez, el vigor y también la dulzura y la poesía, su Provenza verde, con el caballete colocado entre las flores multicolores." - Les Arts Bourbonnais

"Su obra es hermosa y cuenta con una bellísima paleta. Guardo el recuerdo de sus tierras de un ocre profundo, cálidas y suaves, de sus valles secretos, de sus troncos llenos de savia y de fuerza." - Renard (pintor)

"Si existiera una expresión para describir la pintura de Yves Calmejane, sería 'quedar prendado'... Pintor de lo inmediato, sus impresiones se convierten en instantáneas, en flechazos, como le gusta decir... Lugares, paisajes, sobre los que se posa su mirada y se opera la magia, el pincel se asocia entonces a la paleta para recrear a través de un prisma propio, una naturaleza que se desvela. Un lenguaje de emoción, una dialéctica sabia entre naturaleza y cultura." - Olivier Barbet (Var Matin)

"Es muy raro ver tanta calidad, frescura y fuerza auténtica en los paisajes de nuestros contemporáneos... Calméjane pertenece a esta escuela de los figurativos que trabajan sin descanso el dibujo y producen sus obras únicamente en el terreno, siempre buscando capturar una luz o una atmósfera y hacerlas vibrar con sobriedad y emoción." - Litschig (pintora)

Sitio Web Spanish : www.calmejane.pro


中文


介绍

伊夫·卡勒梅雅恩,法国现代艺术家、画家。
现代表现主义和印象主义形象艺术派画家、风景画家。
他的作品均来源于生活,自己研磨颜料,绘制油画。

 

评论
«……我为你感到骄傲,为你感到高兴,因为你把忠实派画家们的传统永传下去,忠实地面对大自然、欣赏大自然, 全心全意地在大自然和美感之间寻求一个平衡点。你一步步前进,一点点成长……» - 让·阿海讷(普罗旺斯画派画家)


«您和您的画作和谐统一,您的画作颇具力量感,感性十足……深深地触动了我。 如果艺术家与其作品之间没有‘互动’,那么我也将不会有此感触……» - 伊莎贝尔·戴斯戴尔妮(插图画家)


«伊夫·卡勒梅雅恩自 1970 年起开始了他的绘画生涯,他研磨颜料,绘制油画, 用热情、活力、文雅和诗意来展示他绿色的普罗旺斯,他的画架生长于五颜六色的花丛中。» - 波旁艺术家协会


«您有美丽的绘画颜料和漂亮的调色板。我清楚地记得您使用过的深色赭石颜料, 它热情洋溢但又不失温和,我记得您绘制的神秘峡谷,以及那充满力量和活力的树干。» - 克雷斯蒂安·何那尔(画家)


«如果世间真有词语可以形容伊夫·卡勒梅雅恩的画作,那就应该是‘极具魅力’这个词…… 作为一名即时画家,他的画作是即时场景的重现,向其倾注了他个人的真实情感…… 他对地点和场景所持有的视角独具一格,他那拥有魔力的画笔与调色板通力协作,创造出一幅幅自然美景。 他的画作是抒发情感的言语,是大自然和文化之间交流的智者。»
奥利维埃·巴尔贝(瓦尔晨报)


«在现代很少能够看到如此清新且真实呈现的景色……作为形象艺术派画家, 卡勒梅雅恩孜孜不倦地工作,他的作品均来源于生活,他致力于寻求朴实无华但情感丰富并力求在这两者之间达到平衡。» - 伊莎贝尔·李诗格 2009 (画家)

 

www.calmejane.pro

 


Films d'Alexis Flamand

 


http://www.google.fr

http://fr.search.yahoo.comLe site

Toute reproduction, représentation ou diffusion du contenu de ce site, en tout ou partie, sur quelque support que ce soit ou par tout procédé, est interdite.Le non respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.